Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně

Ing. arch. Jan Lapčík a ing. arch. Michal Pešák
areál Baťových závodů – budovy č. 14 a 15
Soutěž 2009


Komentář:

V roce 2009 jsme se zúčastnili architektonické soutěže na KKVC ve Zíně. Jako jediný z odevzdaných návrhů si ten náš dovolil „zbourat“ jednu ze stávajících budov (které z našeho pohledu staticky a konstrukčně zcela nevyhovovaly navrhovanému novému využití) a nahradit ji novostavbou stejného objemu. Vzhledem k vítězství velmi pietně pojatého návrhu se zřejmě právě svou „radikálností“ v očích poroty náš návhr diskvalifikoval...

Citace z textové zprávy soutěžního návrhu:

Nově navrhované (KKVC) sestává ze tří objemů - rekonstruovaného objektu č.14, novostavby objektu č.15 a nižšího mezilehlého organicky tvarovaného objemu – „vlny“.
Hranoly objektů 14 a 15 dodržují základní urbanismus areálu a \"terénní vlna\", porostlá zeleným kobercem vtahuje park do pravoúhlé struktury. Tato symbióza \"přísných\" kvádrů a \"měkké\" křivky zdůrazňuje to, co je pro Zlín nejvíce charakteristické – jasná struktura jednoduchých soliterních objemů vkomponovaných do zelených ploch.

Do budovy č. 14 jsou umístěny veškeré provozy knihovny kromě skladů knihovního fondu, které zde ze statických důvodů nebylo možné umístit.

Prostory galerie a muzea ve své výstavní části potřebují regulovatelné světelné a klimatické podmínky a maximální výstavní variabilitu. Tyto nebylo možno plnohodnotně zajistit při rekonstrukci stávající budovy, proto bylo v návrhu přistoupeno k demolici stávající budovy č. 15 a jejím nahrazením novostavbou, která může výše zmiňované požadavky plně uspokojit.

Z úrovně terénu se zvedá zatravněná vlna přelévá se přes objem vstupní haly, do které jsou integrovány funkce společné pro všechny tři instituce. Pod vstupní halou jsou umístěny sklady knihovního fondu a deposity galerie.

Základní dispoziční řešení

Vlna – objekt mezi budovami 14 a 15 (novostavba)
Vstupní hala KKVC je situován v úrovní ±0,000 =219,84 m.n.m. Má v sobě zahrnuty funkce společné pro ostatní instituce – infopoint s prodejem vstupenek, šatnu, bookshop, první pomoc, turistické informace, záchody. Prostor volně přechází do prostorů 1.NP galerie a 1.NP knihovny. Hala je schodištěm a výtahem propojena s parkingem ve 2.PP.

Knihovna – budova č. 14 (rekonstrukce)
1.NP - čítárna denního tisku a časopisů, literární kavárna, registrace, reprografické centru, kontrolní bod, edukační centrum, odborná a technická pracoviště provozu knihovny, expedice, doplňující komerční prostory
2-4 NP – volné výběry doplněné
ve 2.NP – dětskou knihovnou
ve 3.NP – audiovizuálním oddělením
ve 4.NP – specializovanými studovnami
5. NP - kancelářské a provozní patro

Galerie a muzeum - budova č. 15 (novostavba)
východní část – volná dispozice pro výstavní a prezentační činnost
západní část - odborné pracovny, kanceláře, knihovny a archivy
Mezi tyto hlavní části objektu je vsazen pevný trakt s únikovými schodišti, výtahy, záchody a šachtami technologií budovy.
V 6.NP budovy je umístěna strojovna technologíí a prostor pro malé výstavy ev. rauty propojený s 5.NP šroubovicí točitého schodiště vedoucího na střešní terasu.